Střední průmyslová škola Zlín - Historie školy
 
Historie školy
Přihlásit
Uživatel:

Heslo:


Hlavní nabídka
Zkola
Počítadlo
Vítejte

avatar
Jste již:

4  557  542

návštěvník, který si prohlíží naše stránky.

Hodiny  
zpět Domů |

                   

Pohled do historie školy

Sídlem školy je krajské město Zlín, průmyslová metropole jihovýchodní Moravy s více než 80 000 obyvateli, proslulá jako město obuvi.

Nejen průmyslové školství, ale i celý život města byl již ve 20. a 30. letech ovlivňován potřebami firmy Baťa, která se rychle zařadila mezi nejvýznamnější podniky v Evropě. Baťovská éra vtiskla meziválečnému Zlínu charakteristické rysy těžko srovnatelné s jinými městy.
Nejmodernější strojní a technické vybavení továrních provozů, intenzivní pracovní tempo i příslovečná baťovská organizace práce, to vše byly zdroje nevídaného průmyslového rozmachu. Na tehdejší dobu supermoderní architektura, citlivě sladěná s přírodním prostředím, dodávala rostoucímu městu neopakovatelný ráz. Barevná harmonie bílého betonu a červených cihel vtiskla Zlínu jeho charakteristickou podobu.

S rozvojem Baťových závodů se rychle zvyšoval i počet obyvatel města Zlín. Tomu odpovídala nejen výstavba nových bytů, ale i škol pro děti. Na rozvinutou soustavu základního školství navazovaly školy učňovské a později také různé formy středního vzdělání.
Začátky průmyslového školství ve městě byly podřízeny potřebám firmy Baťa a odlišovaly se svými specifickými podmínkami od vzniku jiných středních škol. Zpočátku to byly pouze večerní kurzy pro budoucí odborníky, které firma organizovala bez schválení orgánů školství. Kurzy navštěvovali chlapci po ukončení povinné školní docházky. Během dne pracovali v dílně, výuka probíhala po práci ve večerních hodinách a v sobotu dopoledne. Vyučovalo se ve II. administrativní budově, později kurzy probíhaly v prostorách Masarykovy školy.
V roce 1925 schválilo tehdejší ministerstvo školství otevření závodní odborné školy obuvnické firmy Baťa, jejíž absolutorium bylo uznáváno pouze pro potřebu mateřského závodu. Tato škola sídlila v prostorách závodního klubu.

Vznik strojnických a řady dalších oddělení v Baťových závodech si vynutil i výchovu pracovníků v odpovídajících profesích se znalostmi obchodními, organizačními, jazykovými i odbornými. Proto firma požádala ministerstvo školství o další povolení rozšířit stávající vlastní školu, která by potom připravovala veškeré odborníky pro její závody. A tak dne 23. 8. 1933 bylo schváleno vytvoření čtyřleté odborné školy strojnické s právem veřejnosti.

Tablo prvních abiturientůMinisterstvo školství vyhovělo později další žádosti firmy Baťa a povolilo dne 20. 7. 1937 zřízení Průmyslové školy ve Zlíně s oddělením strojnickým, obuvnickým a chemickým. Strojnické oddělení se skládalo ze tří skupin po dvou letech (první dva stupně nahradily bývalou čtyřletou odbornou školu strojnickou):
1. odborná škola strojnická, kterou procházeli všichni žáci,
2. mistrovská škola strojnická, v níž pokračovali jen ti nejlepší žáci ze školy odborné,
3. vyšší průmyslová škola strojnická, do níž postoupili opět nejlepší z absolventů školy mistrovské.
Odborná škola měla sídlo v budově dnešního SOU na Štefánikově ulici, výuka na mistrovské a vyšší průmyslové škole probíhala v budově dnešního Gymnázia, nám. TGM. Výběr do všech stupňů byl prováděn na základě přísných zkoušek z matematiky, fyziky, jazyka českého a při zkouškách na vyšší průmyslovou školu i z mechaniky. Absolventi mistrovské školy obdrželi vysvědčení s určitými živnostenskými oprávněními, studium vyšší průmyslové školy strojnické bylo zakončeno maturitou. Všechna vysvědčení byla rovnocenná s vysvědčeními ze státních škol, neboť škola měla přiznáno právo veřejnosti. Je na místě připomenout, že vyučování probíhalo i nadále večer po práci a v sobotu dopoledne. Žáci vyšší průmyslové školy měli pracovní úlevy – pracovali jen dopoledne, každé odpoledne a celou sobotu měli vyučování. První maturitní zkoušky na této škole se konaly v roce 1939.


V dalších letech počet žáků rychle vzrůstal a škola se postupně rozšířila na sedm oborů: strojírenský, stavební, obuvnický, koželužský, elektrotechnický, chemický a pletařský. Za okupace přibyly ještě obory textilní a stolařský. Po válce prodělala škola mnoho změn.Počet oborů se snížil – některé byly přemístěny do jiných měst a jiné zrušeny. V roce 1950 vznikla Vyšší průmyslová škola strojnická při n.p. ZPS. Studium bylo běžně zřizováno jako čtyřleté, do něhož zpočátku byli přijímáni žáci po nejméně dvouletém učebním poměru, později jen žáci ze základních škol. Od roku 1953 přestala průmyslová škola působit jako škola podniková a stala se státní průmyslovou školou strojnickou, do níž přicházeli přímo žáci ze základních škol. Vedle denního studia bylo zřizováno rozsáhlé večerní studium při zaměstnání. Vzhledem k tomu, že přicházející žáci neměli za sebou žádnou praxi, vznikla potřeba vybudovat dílny a laboratoře, které by alespoň částečně nahradily studentům možnosti praktické výuky. Prostory stávající budovy byly malé, a proto po dlouhém jednání byla schválena stavba budovy nové. Po mnoha letech příprav a usilovné práce byla dne 30. srpna 1974 slavnostně otevřena nová budova školy na třídě Tomáše Bati.


V nové škole dochází k několika změnám ve studijních oborech. Forma večerního studia je postupně nahrazována studiem dálkovým a hlavně se rozšířil počet oborů elektro se zaměřením na slaboproud a silnoproud. Poněvadž název školy s přívlastkem strojnická již zcela neodpovídal dané skutečnosti, byl 1. září 1980 změněn na Střední průmyslová škola.

 

70. a 80. léta

Od školního roku 1990¬–1991 prošla škola dalším bouřlivým vývojem. Výrazně se zlepšilo její technické vybavení, nastupuje počítačová technika, objevují se nové CNC stroje,modernizují se laboratoře. Rozšiřuje se vzdělávací nabídka zaváděním nových studijních oborů, obměňuje se náplň studia oborů strojírenských a elektrotechnických. Významnou novinkou bylo otevření oborů technického a ekonomického lycea od školního roku 1994–1995. Oba tyto obory vyplňují mezeru ve vzdělávací nabídce gymnázií a středních průmyslových škol.
 

90. léta

Počátkem devadesátých let byla znovu oživena myšlenka vedoucí ke vzniku významného centra středních průmyslových škol ve Zlíně, které by spolu s vyšší odbornou školou a nově vznikající technickou univerzitou tvořily páteř odborné vzdělávací nabídky zlínského regionu. Proto byla v letech 1993 až 1996 zpracována objemová studie a následně projektová dokumentace nástavby a rekonstrukce objektů SPŠ Zlín. Koncem roku 1998 začaly stavební práce nástavbou podstatné části areálu školy.

 

Rekonstrukce školy


Rozhodující etapa rekonstrukce školy byla dokončena v srpnu 2000 a od 1. září došlo ke sloučení se SPŠ stavební do jednoho právního subjektu s názvem Střední průmyslová škola, Zlín, tř. Tomáše Bati 4187. Úplná rekonstrukce byla dokončena výměnou oken v celém areálu školy v roce 2002.

 

Současné vybavení školy

Od školního roku 2004/5 má škola k dispozici zrekonstruované školní hřiště s umělým travnatým povrchem a tartanovou běžeckou dráhou.

 

Školní hřiště

 

Školní jídelna

Studenti i zaměstnanci mají možnost stravování přímo v budově školy, jejíž součástí je školní kuchyně a jídelna s kapacitou 186 míst. Kuchyně prošla náročnou rekonstrukcí v souladu s poslední hygienickou vyhláškou a odpovídá nejpřísnějším nárokům na moderní stravování.

 

Současné aktivity školy

V roce 2006 se škola zapojila do projektů ESF, prostřednictvím finanční podpory z těchto fondů se škole podařilo vybavit odborné učebny novou moderní technikou. V následujících letech se postupně nahrazoval starý nábytek ve třídách za nový.

Od roku 2007 škola organizuje v měsíci září adaptační kurzy pro žáky 1. ročníků, program zajišťuje o.s. Atmosféra. Třídenní pobyt má přispět k bližšímu osobnímu seznámení žáků navzájem, ale i třídního učitele s žáky.

Adaptační kurzy

V roce 2011 vznikl Nadační fond SPŠ Zlín, jehož cílem je podporovat výchovné a vzdělávací činnosti na SPŠ Zlín, oceňovat nejlepší studenty, v rámci výuky podporovat zahraniční pobyty organizované školou. Finanční prostředky jsou využívány i pro sportovní a kulturní aktivity žáků, včetně modernizace vybavení školy.

V roce 2012 Nadační fond velkou finanční částkou podpořil modernizaci stravovacího a docházkového systému pro žáky i zaměstnance školy.

O každodenním životě žáků naší školy dříve informoval studentský časopis Tahák, který se později odmlčel, od roku 2008 byl nahrazen studentským časopisem Baťák (jednotlivá čísla si můžete prohlédnout v elektronické podobě na stránkách SPŠ Zlín).

Přestože jsme průmyslová škola, máme zájem, aby si naši žáci rozšiřovali obzory v oblasti kultury. Stalo se již nepsanou tradicí, že zveme do naší školy současné spisovatele, oblíbená jsou autorská čtení s Michalem Vieweghem, Martinem Reinerem a absolventem naší školy Michalem Čagánkem. Celkovou atmosféru umocňují prostory Informačního centra, ve kterém se tyto akce uskutečňují. Řadu let zajišťuje škola předplatné pro žáky v Městském divadle ve Zlíně.

Autorské čtení

 

Zahraniční aktivity

Velkou oblibu si získal výměnný pobyt našich žáků s družební školou v Izegemu v Belgii, počátky této spolupráce sahají až do roku 1998.

V posledních letech stoupl zájem žáků o týdenní lyžařský kurz v italských Dolomitech.

Výuka cizích jazyků je doplněna o několikadenní pobyt v Anglii, včetně jednodenních výletů do Rakouska.

Od školního roku 2012/2013 byla nabídka zahraničních pobytů rozšířena o zdravotně preventivní pobyt u moře v Itálii.

V současné době má škola 924 žáků (ve 36 třídách), 81 pedagogických pracovníků a 32 nepedagogických. 


Copyright © 2006 by SPŠ  Zlín |  Powered by XOOPS 2.0 © 2001-2003 The XOOPS Project