Střední průmyslová škola Zlín - Info. pro zájemce o studium
 
Info. pro zájemce o studium
Přihlásit
Uživatel:

Heslo:


Hlavní nabídka
Zkola
Počítadlo
Vítejte

avatar
Jste již:

4  557  942

návštěvník, který si prohlíží naše stránky.

Hodiny  
zpět Domů |

Sdružení rodičů při SPŠ Zlín, tř. Tomáše Bati 4187, 762 47 Zlín

STANOVY

I. Článek
Název, sídlo, předmět a cíl činnosti

1.1Sdružení přijímá název „ Sdružení rodičů při SPŠ, Zlín “. Sdružuje především rodiče žáků Střední průmyslové školy, Zlín, případně další občany se souhlasem Rady sdružení.
1.2Sídlem Sdružení je SPŠ, Zlín, tř. Tomáše Bati 4187, PSČ 762 47.
1.3Předmětem činnosti Sdružení je systematická spolupráce s vedením školy v následujících oblastech :
 • tvorba a realizace koncepce výchovně vzdělávací práce školy,
 • pomoc při hospodářském a materiálním zabezpečení provozu školy a modernizace vzdělávacích prostředků,
 • hygienické a stravovací podmínky žáků,
 • podpora zájmové činnosti žáků ve škole organizačně i materiálně,
 • sponzorování školy
 • podíl školy na tvorbě a ochraně životního prostředí v místě působení,
 • rozvoj mezinárodní spolupráce školy, výměnné stáže a odborné praxe žáků i pedagogů.

Cílem uvedené spolupráce je přispívat k zajištění nerušeného procesu výchovy a vzdělávání žáků školy.

II. Článek
Členství, práva a povinnosti členů

2.1Členem Sdružení se může stát každý zletilý občan, který písemně o členství požádá. Členství ve Sdružení rodičů i členský příspěvek jsou dobrovolné.
2.2Člen má právo volit a být volen do orgánů Sdružení, podílet se na veškeré činnosti Sdružení včetně jejího řízení a kontroly. Má právo předkládat návrhy na zlepšení činnosti Sdružení, vznášet připomínky a dotazy na orgány Sdružení a být o jejich vyřízení včas informován.
2.3Člen je povinen dodržovat stanovy Sdružení a řídit se rozhodnutím orgánů Sdružení, podílet se v souladu se svými možnostmi na činnosti Sdružení.
2.4Člen Sdružení může kdykoli přispět dobrovolným příspěvkem na rozvoj činnosti Sdružení nebo jeho některé konkrétní činnosti. Příspěvek může být finanční, materiální nebo ve formě bezplatně vykonané práce resp. jiné formě pomoci.
2.5Členství ve Sdružení končí :
 1. pokud není obnoveno písemně do 30.11. následujícího roku po vzniku členství,

 2. do 15 dnů po písemném oznámení o ukončení členství adresované volenému orgánu Sdružení.

III. Článek
Orgány Sdružení rodičů

3.1Nejvyšším orgánem Sdružení rodičů je Shromáždění důvěrníků, volených rodiči žáků jednotlivých tříd ze svého středu. Volby důvěrníků se konají vždy začátkem školního roku, zpravidla u příležitosti třídních schůzek rodičů a předcházejí prvnímu Shromáždění důvěrníků v příslušném školním roce. Ve Shromáždění důvěrníků mají rodiče žáků všech tříd své zastoupení.
3.2Výkonným a statutárním zástupcem Sdružení je Rada Sdružení, volená Shromážděním důvěrníků. Zvolení členové Rady Sdružení si ze svého středu volí předsedu, místopředsedu, jednatele a hospodáře.
3.3Shromáždění důvěrníků dále volí Dozorčí komis, která je kontrolním orgánem Sdružení.
3.4Orgány Sdružení mohou k lepšímu plnění svých úkolů vytvářet pomocné orgány a týmy.
3.5Funkční období důvěrníků rodičů, Rady a Dozorčí komise je jednoleté.
3.6Orgány uvedené pod bodem 3.1, 3.2 a 3.3 jsou kolektivní orgány, mohou jednat jen o náležitostech, které spadají dle stanov do jejich působnosti a jsou způsobilé k usnášení jen v případě přítomnosti nadpoloviční většiny jejich členů.
3.7Členům kolektivních orgánů nepřísluší za výkon funkce žádná finanční odměna.
3.8V působnosti Shromáždění důvěrníků je především :
 • přijímání změn stanov,
 • volba Rady Sdružení,
 • volba Dozorčí komise,
 • kontrola veškeré činnosti Sdružení a jeho hospodaření.

Shromáždění důvěrníků je svoláváno Radou Shromáždění nejméně 2 x ve školním roce, a to počátkem 1. pololetí a závěrem 2. pololetí. Rada je povinna svolat Shromáždění, požádá-li o to nejméně 1/5 důvěrníků.
3.9Rada Shromáždění je oprávněna jednat jménem Shromáždění ve všech záležitostech. Vychází ve své činnosti z usnesení Shromáždění , toto naplňuje a předkládá o své činnosti zprávy shromáždění. Rada je minimálně 5 členná a jejím jménem jedná předseda popřípadě jiný pověřený člen Rady.
3.10Dozorčí komise je minimálně 3 členná. Je oprávněna dohlížet na dodržování stanov Sdružení, kontroluje plnění usnesení Shromáždění důvěrníků a hospodaření Sdružení. Zprávu o své činnosti předkládá Shromáždění mluvčích. Je oprávněna požadovat předložení všech dokladů a poskytnutí informací, jež považuje za potřebné. Členem Dozorčí komise nemůže být člen Rady.

IV. Článek
Hospodaření Sdružení rodičů

4.1Finanční prostředky Sdružení tvoří dobrovolné členské příspěvky, dary od jiných právních subjektů i fyzických osob a výnosy z pořádaných akcí Sdružení.
4.2Dobrovolný členský příspěvek a jiné dary jsou přijímány průběžně.
4.3Finanční prostředky Sdružení jsou ve vlastnictví Sdružení jako celku. O převodech práva hospodaření k majetku i o jeho nabývání a pozbývání rozhoduje Rada Sdružení.
4.4Hospodaření s majetkem Sdružení upraví Shromáždění důvěrníků přijetím zásad pro hospodaření s majetkem.
4.5Vlastní hospodářská činnost Sdružení se řídí zásadami schválenými Shromážděním důvěrníků. Příjmy z členských příspěvků, darů a výnosů z pořádaných akcí rozděluje Rada sdružení s přihlédnutím k potřebám a zájmům žáků a školy
4.6Za správné hospodaření je odpovědná Rada sdružení, která předkládá zprávu o hospodaření Shromáždění důvěrníků nejméně 2 x ročně a k níž se vyjadřuje Dozorčí komise.

V. Článek
Zánik sdružení ( Sdružení rodičů )

5.1Sdružení rodičů zaniká dobrovolným rozpuštěním z vůle nadpoloviční většiny členů Sdružení, vyjádřené v jednotlivých třídních skupinách rodiči žáků a tlumočené prostřednictvím důvěrníků na jejich Shromáždění.
5.2Sdružení rodičů zaniká v případě pravomocného rozhodnutí orgánů státní správy o jeho rozpuštění.

VI. Článek
Závěrečná ustanovení

6.1Tyto stanovy nabývají účinnost dnem registrace, a to dne 11. února 2000.

Ve Zlíně dne 1.2.2000
Soubory ke stažení:
Najdete nás zde
Informace
Bakaláři
Bakaláři
mezi školou a rodinou

Moodle SPŠ Zlín
Moodle SPŠ Zlín

E-mail SPŠ Zlín
E-mail SPŠ Zlín

Facebook SPŠ Zlín
Facebook SPŠ Zlín


Baťák Tvoříme svůj časopis
Baťák
Tvoříme svůj časopis

Hledání GooglePřítomní
Celkem: 1
Uživatelé: 0
Návštevy: 1
Nikdo z uživatelů tu není.
SPŠ Zlín
Copyright © 2006 by SPŠ  Zlín |  Powered by XOOPS 2.0 © 2001-2003 The XOOPS Project